ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA HINNA KUJUNEMINE.


Elektrivõrgu ettevõtja müüb ja Ostja ostab üldteenuse raames elektrienergiat elektrituruseaduses sätestatud
põhimõtte kohaselt kehtestatud hinnaga. Elektrienergia hind on kilovatt-tunni põhine, hinnale lisandub käibemaks.

Müüja müüb elektrienergiat hinnates kilovatt-tunni hinda põhihinnaga või päeva-ja ööhinnaga, mille kehtivusaja on
määratlenud Võrguettevõtja. Kui Ostja ostab võrguteenust Võrguettevõtjalt põhihinnaga, ostab Ostja ka
elektrienergiat põhihinnaga.

Kui Ostja ostab võrguteenust Võrguettevõtjalt päeva- ja ööhinnaga, ostab Ostja ka elektrienergiat päeva- ja ööhinnaga.

Müüja arvutab üldteenuse korras müüdava elektrienergia kalendrikuu hinna selles kuus üldteenuse korras müüdud
elektrienergia tunnipõhiste koguste ning elektribörsil avaldatud tunnipõhiste elektrihindade omavahel kaalutud
keskmise hinna alusel.

Müüja lisab üldteenuse korras müüdava elektrienergia hinnale üldteenuse osutamisega seotud põhjendatud
kulud ning mõistliku ärikasumi.

Üldteenuse põhihinna arvutab Müüja üldteenust põhihinna alusel tarbivate Ostjate tarbimiskoguste alusel;
Üldteenuse päeva- ja ööhinna arvutab Müüja üldteenust päeva ja ööhinna alusel tarbivate Ostjate tarbimiskoguste alusel.

Müüja avaldab kalendrikuus üldteenuse korras müüdud elektrienergia hinna koos selle aluseks olevate andmete ja
arvutuskäiguga, sh Müüja kulud ja kasumimarginaali oma veebilehel www.livilla.ee järgmise kuu üheksandaks kuupäevaks.

Müüja arvestab üldteenuse tasu Võrguettevõtja poolt mõõdetud kuu elektrienergia tarbimiskoguste alusel.
Kui Võrguettevõtjal puuduvad mõõdetud andmed Ostja eelmise kalendrikuu elektrienergia kasutamise kohta,
prognoosib Võrguettevõtja üldteenuse osutamiseks vajaliku elektrienergia koguse tarbimisgraafiku alusel.

Kui täpsete andmete selgumise korral prognoositud kogus mõõdetud kogusest erineb, esitab Müüja tasaarvestuse
järgmise arveldusperioodi arvel.

Üldteenuse korras saab elektrienergiat osta Ostja, kelle tarbimiskoha mõõtepunkti suhtes on kehtiv võrguleping,
kuid kes pole sõlminud elektrilepingut elektrienergia ostuks ühegi elektrimüüjaga.

Üldteenuse korras elektrienergia müük algab Ostja poolt sõlmitud elektrilepingu lõppemise päevale järgnevast
kuupäevast ning lõppeb Ostja poolt sõlmitud elektrilepingu alusel elektrienergia tarne alguse kuupäevale
eelneval päeval.

Üldteenuse Tüüptingimused kehtivad kõigi 01.01.2013 ja hiljem jõus olevate võrgulepingute kohta.