ELEKTRIENERGIA MÜÜGI JA VÕRGUTEENUSTE OSUTAMISE TÜÜPTINGIMUSED

 

Energiaturu Inspektsiooni kooskõlastus

 otsus nr 77-003/06 TT    12.05.2006

 

 

1    ÜLDSÄTTED JA MÕISTED

1.1  Käesolevad elektrienergia müügi ja võrguteenuste osutamise tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) on võrguettevõtja OÜ LIVILLA (edaspidi Müüja) ja elektrienergia ostja (edaspidi Klient) vahel (edaspidi Pooled) sõlmitava elektrienergia müügi ja võrguteenuste osutamise lepingu (edaspidi Lepingu) lahutamatuks osaks.

1.2  Tüüptingimused asendavad elektrienergia müügi ja võrguteenuse osutamise tüüptingimusi (30.12.2000), mis on Kliendi ja Müüja vahel kehtivate elektrienergia ostu – müügi lepingute lahutamatuks osaks. Pooled võtavad lepingute täitmisel aluseks käesolevad tüüptingimused alates nende kehtimise päevast.

1.3  Lepinguga määratakse kindlaks tarbimiskoht, liitumispunkti asukoht ja selle peakaitsme suurus (nimivool) ning liitumispinge, rakendatav elektrienergia hinnapakett (edaspidi Toode), arveldamise kord ja Poolte andmed.

1.4  Tüüptingimustes ja Lepingus kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1.4.1             Klient on isik, kes ostab või on avaldanud soovi osta Müüjalt elektrienergiat ja võrguteenuseid oma tarbimiskoha vajadusteks;

1.4.2             Võrguteenuse osutamine – Võrguettevõtja võrgus elektrienergia edastamine liitumispunktini või alates liitumispunktist; võrguettevõtja poolt õigusakti nõuete kohase mõõteseadme paigaldamise tagamine võrgus edastatud elektrienergia koguste kindlaksmääramiseks; võrguettevõtja poolt mõõteandmete kogumise ja töötlemise tagamine; võrguettevõtja poolt muude võrguteenustega otseselt seotud lisateenuste osutamine;

1.4.3             Liitumispunkt on Kliendi elektripaigaldise täpselt määratletud ühenduskoht Müüja võrguga. Elektripaigaldised kuni liitumispunktini ja mõõtesüsteemid on Võrguettevõtja omand. Võrguettevõtja tagab elektrienergia varustuse liitumispunktini;

1.4.4             Tarbimiskoht on koht, kus Klient tarbib või võib tarbida elektrienergiat või võrguteenuseid (kinnistu, hoone, jms);

1.4.5             Mõõtesüsteem on mõõtevahendite ja lisaseadmete kogum, mis on ette nähtud elektrienergia koguse ning võimsuse ja selle suuna määramiseks.

1.5  Kui liitumispunkti asukoht on Kliendiga määramata, siis lähtutakse selle määramisel Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2003.a määrusest nr.184.

1.6  Kui Lepingu mõni säte on täielikult või osaliselt vastuolus Tüüptingimuste mõne sättega või kui Lepingus ja Tüüptingimustes on sama küsimust reguleeritud erinevalt, siis ei mõjuta see Lepingu ega Tüüptingimuste kehtivust. Sellisel puhul kohaldatakse võimaluse korral Poolte vahelistes suhetes vastuolulist või erinevat sätet Lepingu vastava sätte suhtes täiendavalt või täpsustavalt. Kui niisugune kohaldamine on võimatu või kui sätted on otseses vastuolus, siis kohaldatakse Poolte vahelistest suhetes üksnes Lepingu vastavat sätet.

1.7  Lepingu allkirjastamisega kinnitab Klient, et ta on Lepingu ja Tüüptingimuste sisuga tutvunud ja nendest aru saanud.

 

2        LEPINGU OBJEKT

2.1 Müüja müüb ja Klient ostab Müüja poolt tarnitavat elektrienergiat ja võrguteenuseid Lepingus sätestatud tingimustel ja mahus ning kooskõlas käesolevate Tüüptingimustega. Müüdav elektrienergia ja võrguteenused on kujundatud Toodeteks.

 

3        ELEKTRIENERGIA MÜÜGI JA VÕRGUTEENUSTE OSUTAMISE HINNAD

3.1     Klient tasub elektrienergia ja võrguteenuste eest vastavalt kehtivale elektrienergia ja võrguteenuste hinnakirjale.

3.2     Kui klient soovib hinnapaketti vahetada, teavitab ta sellest Müüjat. Klient maksab võrguettevõtjale hinnapaketi vahetamise eest tasu võrguettevõtja poolt kehtestatud hinnakirja alusel.

3.3     Kui hinnakirja muutmisel võrguettevõtja poolt ostja ei avalda soovi vahetada hinnapaketti, siis vahetab võrguettevõtja tasuta ostja kehtiva hinnapaketi kõige sarnasemate tingimustega uue hinnapaketi vastu.

3.4     Kliendil on õigus vahetada hinnapaketti tasuta iga 12 kuu järel.

3.5  Punktis 3.1 nimetatud hinnakirjade muutmisest ja uute hindade kehtima hakkamise päevast teatatakse Kliendile ette seadusega sätestatud korras.

 

4        ELEKTRIENERGIA KVALITEET

4.1  Müüja tagab Liitumispunktis pinge vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale standarditele EVS-EN 50160:2000 „Elektrijaotusvõrkude pinge tunnussuurused“.

 

5        VARUSTAMISKINDLUS

5.1  Müüja kindlustab Kliendile elektrienergiaga varustamise liitumispunktis, v.a. punktides 5.2 ja 5.3 toodud juhud. Müüja ei vastuta hoone või valduse siseelektrivõrgu riketest tingitud elektrikatkestuste, elektrienergia kvaliteedi ja elektrienergia vaegtarnimise eest.

5.2  Müüjal on õigus teostada plaanilisi katkestusi elektrienergiaga varustamisel, teatades sellest Kliendile vähemalt 2 (kaks) päeva ette.

5.3  Müüja ei vastuta etteteatamata või kooskõlastamata katkestuste eest elektrienergiaga varustamisel, kui katkestus oli vajalik isiku elu, tervise või vara kahjustumise vältimiseks, või tingitud ettenägematutest, Müüjast sõltumatutest asjaoludest. Nimetatud asjaolude äralangemisel ja juhul, kui katkestus ei olnud seotud Kliendi süülise teoga, on Müüja kohustatud elektrienergia varustamise taastama omal kulul ja esimesel võimalusel.

5.4 Pooled tagavad, et nende omandis või valduses olevad elektripaigaldised vastavad õigusaktidele, standarditele ja eeskirjadele. Klient ei või kasutada elektriseadmeid, mis häirivad teisi tarbijaid või mille kasutamine on Eestis kehtestatud normide kohaselt keelatud ohtlikkuse tõttu.

5.5  Võrguettevõtjal on õigus katkestada tarbimiskoha elektrivarustus ette hoiatamata, kui sellega hoitakse ära oht elule, tervisele või varale.

5.6  Võrguteenuste teeninduse ja varustuskindluse nõuete tagamisel on aluseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 06.aprilli 2005.a. määrus nr 42.

5.7  Klient teavitab Müüjat katkestustest infotelefonil või e-kirjaga. Punkti 5.4 järgi arvestavate katkestusaegade hulka ei arvata ootamatute katkestuste aega, millal Müüja ei saanud olla teadlik katkestuse olemasolust.

 

6        ELEKTRIENERGIA MÕÕTMINE

6.1  Kliendi poolt ostetava elektrienergia kogus ja kasutusvõimsus mõõdetakse Müüjale kuuluva mõõtesüsteemiga, mis üldjuhul on paigaldatud liitumispunkti. Kui mõõtesüsteem ei asu liitumispunktis, siis vastavalt mõõtesüsteemi asukohale on Müüjal õigus liita või lahutada mõõtevahendite abil määratud energiakogusele arvutuslikud elektrienergia kaod. Mõõtevahendite näidud fikseeritakse kirjalikult Müüja ja Kliendi poolselt vähemalt Lepingu jõustumise, lõppemise ja mõõtesüsteemi vahetuse korral.

6.2  Klient vastutab hoones või piirdega piiratud valduses asuva tarbimiskoha peakaitsme, mõõtesüsteemi ja sellel asuvate plommide säilimise eest ning kohustub tagama Müüja poolt volitatud töötajale vaba ja tasuta juurdepääsu mõõtesüsteemi juurde selle teenindamiseks ja mõõtevahendite näitude kontrollimiseks. Klient ei tohi ilma Müüja loata mõõtevahendeid maha võtta, ümber paigaldada ega ümber ehitada.

6.3  Müüja vastutab mõõtesüsteemi korrasoleku eest ning korraldab vastavalt ettenähtud sagedusele selle perioodilise teenindamise (kontrolli, vahetuse või taatluse).

6.4  Mõõtesüsteemi rikkest peab Klient koheselt teatama Müüjale.

6.5  Elektrienergia või võrguteenuste omavolilise tarbimise puhul toimub tarbitud elektrienergia koguse ja maksumuse määramine seadusega kehtestatud korras.

 

7        ARVELDAMINE

7.1  Klient tasub Müüjale tarbitud elektrienergia ja võrguteenuste eest Müüja poolt esitatud arve alusel sellel näidatud maksetähtajaks. Arve ja muu vajalik informatsioon saadetakse Kliendile Lepingus kokkulepitud aadressil kas paberkandjal või elektroonilise dokumendiga.

7.2  Kui Klient ei ole saanud Müüjalt arvet tarbimisperioodile järgneva kuu 15. kuupäevaks, peab ta sellest Müüjat koheselt teavitama. Kui Müüja ei ole saanud Kliendilt 20. kuupäevaks teadet, et arvet pole saadud, arvestatakse, et Klient on arve õigel ajal kätte saanud ning tal ei ole arvel esitatud andmete osas pretensioone.

7.3  Klient teatab Müüjale Lepingus kokku lepitud viisil ja tähtajaks kõikide mõõtevahendite tegelikud näidud. Arveldusperioodi pikkus iga tarbimisobjekti suhtes sätestatakse Lepingus.

7.4  Mõõtevahendite näitude mitteteatamisel on Müüjal õigus esitada Kliendile prognoosarve, lähtudes eelmise perioodi tarbimisest või võtta näidud ise. Arve koostamise eest tasub Klient Müüja hinnakirja alusel.

7.5  Tasu loetakse makstuks päeval, millal see laekub Müüja arvelduskontole või kassasse.

7.6  Lepingust tulenevate summade õigeaegselt tasumata jätmise korral  on õigustatud Poolel õigus viivitanud Poolelt nõuda 0,06 % viivist tasumata summast päevas. Järgmise päeva viivise arvutamisel ei võeta arvesse eelmise päeva tasumata viivise summat.

7.7  Arvestatud viivis lisatakse järgmisele arvele. Arve laekumisel loetakse esmajärjekorras tasutuks viivis, teises järjekorras tasu tarbitud elektrienergia ning võrguteenuste eest ja viimases järjekorras tasu muude teenuste eest.

7.8  Klient maksab Müüja nõudmisel ettemaksu kui:

7.8.1        Klient on viimase 12 kuu jooksul hilinenud tasu maksmisega üle 10 päeva ja rohkem kui 3 korda;

7.8.2        Klient on kasutanud võrguteenuseid ja elektrienergiat omavoliliselt;

7.8.3        Kliendi suhtes esitatakse pankrotihoiatus või pankrotiavaldus või alustatakse pankroti- või likvideerimismenetlust, samuti juhul, kui muudest asjaoludest on ilmne, et Kliendil võib lähiajal osutuda võimatuks täita Lepingust tulenevaid kohustusi;

7.8.4        Kliendi tarbimiskohas on võrguühendus katkestatud Lepingu Kliendi poolse rikkumise tõttu;

7.8.5        Muudel Lepingus sätestatud juhtudel.

7.9  Müüjal on õigus nõuda ettemaksu enne võrguteenuste osutamise järgmist perioodi. Ettemaksu suurus ei või ületada 2 kuu tasu, mis määratakse eelmise kuu tarbimise alusel.

7.10 Pooltel on õigus loovutada Lepingust tulenev rahaline nõue kolmandale isikule ilma teise Poole täiendava nõusolekuta.

 

8        VÄÄRAMATU JÕUD

Pooled ei vastuta Lepinguga võetud kohustuste mittetäitmisest või mittekohasest täitmisest tekitatud kahju hüvitamise eest, kui see on tingitud Pooltest sõltumatutest asjaoludest, nagu tulekahju, loodusõnnetused, sõjaolukord, riigi- ja valitsemisorganite otsused, häired Eesti Vabariigi elektrisüsteemis, või muudest ettenägematutest asjaoludest. Pooled kohustuvad lepinguliste kohustuste täitmist takistavatest asjaoludest viivitamatult teineteisele teatama. Kui 30 päeva jooksul ei ole võimalik lepinguliste kohustuste täitmist jätkata, loetakse Leping lõppenuks.

 

9       LEPINGU LÕPETAMINE

9.1  Lepingu lõpetamise momendist katkestab Müüja Kliendi varustamise elektrienergiaga.

9.2  Kliendil on õigus Leping lõpetada, teatades sellest Müüjale kirjalikult 30 päeva ette.

9.3  Klient on kohustatud Lepingu lõpetamise soovi korral teatama Müüjale mõõtevahendite lõppnäidud, vajadusel võimaldama tarbimiskoha mõõtevahendite ülevaatuse ja tarbimiskoha elektrienergiaga varustamise lõpetamise ning tasuma 14 kalendripäeva jooksul kõik Lepingust tulenevad maksed.

 

10       TÜÜPTINGIMUSTE MUUTMINE

Müüjal on õigus Tüüptingimusi ühepoolselt muuta lähtudes kehtivast seadusandlusest. Tüüptingimuste muutmisest teatatakse Kliendile vähemalt ühe üleriigilise ajalehe kaudu.